soubor httpd.conf

Ahoj, potřeboval bych pro jeden školní projekt obsah souboru httpd.conf. mohl by mi ho někdo sem dát, ať už jen jako čistý text nebo odkaz na stažení souboru? díky moc

ps nevadí že už bude přizpůsoben, upravit si to umím :)… díky

#defaultni soubor

Section 1: Global Environment

ServerTokens OS

ServerRoot “/etc/httpd”

PidFile run/httpd.pid

Timeout 120

KeepAlive Off

MaxKeepAliveRequests 100

KeepAliveTimeout 15

StartServers 8 MinSpareServers 5 MaxSpareServers 20 ServerLimit 256 MaxClients 256 MaxRequestsPerChild 4000 StartServers 2 MaxClients 150 MinSpareThreads 25 MaxSpareThreads 75 ThreadsPerChild 25 MaxRequestsPerChild 0

Listen 80

LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
LoadModule authn_alias_module modules/mod_authn_alias.so
LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so
LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so
LoadModule authn_default_module modules/mod_authn_default.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
LoadModule authz_owner_module modules/mod_authz_owner.so
LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so
LoadModule authz_default_module modules/mod_authz_default.so
LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so
LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
LoadModule logio_module modules/mod_logio.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
LoadModule ext_filter_module modules/mod_ext_filter.so
LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
LoadModule status_module modules/mod_status.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
LoadModule info_module modules/mod_info.so
LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
LoadModule cache_module modules/mod_cache.so
LoadModule suexec_module modules/mod_suexec.so
LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so
LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so
LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so

Include conf.d/*.conf

User apache
Group apache

Section 2: ‘Main’ server configuration

ServerAdmin root@localhost

#ServerName www.example.com:80

UseCanonicalName Off

DocumentRoot “/var/www/html”

Options FollowSymLinks AllowOverride None

<Directory “/var/www/html”>

Options Indexes FollowSymLinks

Order allow,deny
Allow from all
UserDir disable #UserDir public_html

DirectoryIndex index.html index.html.var

AccessFileName .htaccess

<Files ~ “^.ht”>
Order allow,deny
Deny from all

TypesConfig /etc/mime.types

DefaultType text/plain

# MIMEMagicFile /usr/share/magic.mime MIMEMagicFile conf/magic

HostnameLookups Off

#EnableMMAP off

#EnableSendfile off

ErrorLog logs/error_log

LogLevel warn

LogFormat “%h %l %u %t “%r” %>s %b “%{Referer}i” “%{User-Agent}i”” combined
LogFormat “%h %l %u %t “%r” %>s %b” common
LogFormat “%{Referer}i -> %U” referer
LogFormat “%{User-agent}i” agent

CustomLog logs/access_log combined

ServerSignature On

Alias /icons/ “/var/www/icons/”

<Directory “/var/www/icons”>
Options Indexes MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all

# Location of the WebDAV lock database. DAVLockDB /var/lib/dav/lockdb

ScriptAlias /cgi-bin/ “/var/www/cgi-bin/”

<Directory “/var/www/cgi-bin”>
AllowOverride None
Options None
Order allow,deny
Allow from all

IndexOptions FancyIndexing VersionSort NameWidth=* HTMLTable

AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip

AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/*
AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/*
AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/*
AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*

AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe
AddIcon /icons/binhex.gif .hqx
AddIcon /icons/tar.gif .tar
AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv
AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip
AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps
AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf
AddIcon /icons/text.gif .txt
AddIcon /icons/c.gif .c
AddIcon /icons/p.gif .pl .py
AddIcon /icons/f.gif .for
AddIcon /icons/dvi.gif .dvi
AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu
AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl
AddIcon /icons/tex.gif .tex
AddIcon /icons/bomb.gif core

AddIcon /icons/back.gif …
AddIcon /icons/hand.right.gif README
AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^
AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^

DefaultIcon /icons/unknown.gif

#AddDescription “GZIP compressed document” .gz
#AddDescription “tar archive” .tar
#AddDescription “GZIP compressed tar archive” .tgz

ReadmeName README.html
HeaderName HEADER.html

IndexIgnore .??* ~ # HEADER README RCS CVS *,v *,t

AddLanguage ca .ca
AddLanguage cs .cz .cs
AddLanguage da .dk
AddLanguage de .de
AddLanguage el .el
AddLanguage en .en
AddLanguage eo .eo
AddLanguage es .es
AddLanguage et .et
AddLanguage fr .fr
AddLanguage he .he
AddLanguage hr .hr
AddLanguage it .it
AddLanguage ja .ja
AddLanguage ko .ko
AddLanguage ltz .ltz
AddLanguage nl .nl
AddLanguage nn .nn
AddLanguage no .no
AddLanguage pl .po
AddLanguage pt .pt
AddLanguage pt-BR .pt-br
AddLanguage ru .ru
AddLanguage sv .sv
AddLanguage zh-CN .zh-cn
AddLanguage zh-TW .zh-tw

LanguagePriority en ca cs da de el eo es et fr he hr it ja ko ltz nl nn no pl pt pt-BR ru sv zh-CN zh-TW

ForceLanguagePriority Prefer Fallback

AddDefaultCharset UTF-8

#AddType application/x-tar .tgz
#AddEncoding x-compress .Z
#AddEncoding x-gzip .gz .tgz

AddType application/x-compress .Z
AddType application/x-gzip .gz .tgz

AddHandler type-map var

AddType text/html .shtml
AddOutputFilter INCLUDES .shtml

#ErrorDocument 500 “The server made a boo boo.”
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 “/cgi-bin/missing_handler.pl”
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html

Alias /error/ “/var/www/error/”

AllowOverride None Options IncludesNoExec AddOutputFilter Includes html AddHandler type-map var Order allow,deny Allow from all LanguagePriority en es de fr ForceLanguagePriority Prefer Fallback

ErrorDocument 400 /error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var

ErrorDocument 401 /error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var

ErrorDocument 403 /error/HTTP_FORBIDDEN.html.var

ErrorDocument 404 /error/HTTP_NOT_FOUND.html.var

ErrorDocument 405 /error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var

ErrorDocument 408 /error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var

ErrorDocument 410 /error/HTTP_GONE.html.var

ErrorDocument 411 /error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var

ErrorDocument 412 /error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var

ErrorDocument 413 /error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var

ErrorDocument 414 /error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var

ErrorDocument 415 /error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var

ErrorDocument 500 /error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var

ErrorDocument 501 /error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var

ErrorDocument 502 /error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var

ErrorDocument 503 /error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var

ErrorDocument 506 /error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var

BrowserMatch “Mozilla/2” nokeepalive
BrowserMatch “MSIE 4.0b2;” nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
BrowserMatch “RealPlayer 4.0” force-response-1.0
BrowserMatch “Java/1.0” force-response-1.0
BrowserMatch “JDK/1.0” force-response-1.0

BrowserMatch “Microsoft Data Access Internet Publishing Provider” redirect-carefully
BrowserMatch “MS FrontPage” redirect-carefully
BrowserMatch “^WebDrive” redirect-carefully
BrowserMatch “^WebDAVFS/1.[0123]” redirect-carefully
BrowserMatch “^gnome-vfs/1.0” redirect-carefully
BrowserMatch “^XML Spy” redirect-carefully
BrowserMatch “^Dreamweaver-WebDAV-SCM1” redirect-carefully

#<Location /server-status>

SetHandler server-status

Order deny,allow

Deny from all

Allow from .example.com

#

#ProxyVia On

Section 3: Virtual Hosts

#NameVirtualHost *:80

#<VirtualHost *:80>

ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com

DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com

ServerName dummy-host.example.com

ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log

CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common

#

děkuji moc :slight_smile:

neni zac