instalace hldsupdatetool na f16 64bit

vyreseno (chybejici 32bit knihovny - yum install glibc-devel.i686 glibc.i686)